فرم ورود و خروج اعضا از دفاتر مهندسی
*هر عضو حده اکثر یک بار میتواند از هر دفتر خروج نماید
* جهت هر گونه تغییرات در دفتر مهندسی ، گذشت یک سال از تاریخ دفتر الزامیست.
خروج اعضا از دفتر : طراحی اجرا
ورود اعضا از دفتر : طراحی اجرا
نام دفتر : ...........................شماره دفتر :............................... تاریخ درخواست :
نام مسئول دفتر :
شماره عضویت مسئول دفتر :
امضا و مهر دفتر :


ردیفنام و نام خانوادگی عضو شماره عضویتمهر و امضا عضو
1. ..
2. ..
3. ..
تایید کمیته دفاتر :

توضیحات :
پس از تکمیل فرم فوق مسئول دفتر باید از سایت سازمان www.gulian-nezam.ir با
انتخاب پرونده دفاتر درخواست الکترونیکی ورود یا خروچ اعضا را صادر نموده و همراه فرم فوق
به واحد عضویت سازمان مراجعه نماید.
برای ورود به دفتر ارائه تصویر معتبر پروانه اشتغال بکار مهندسی عضو و ممهور نمودن مدارک موجود در
پرونده الزامیست