گزارش نمودار میله ای بر اساس طبقات از متراژ : الی :

گزارش سهمیه های معاضدتی نوع پروژه : از تاریخ : الی :

نمودار میله ای ثبت نقشه های جدید ساختمانی در استان

سال قبل : سال جاری : نوع پروژه :
شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان